GERECHTELIJK TRAJECT

Met trots mogen we zeggen dat we zelden een gerechtelijke (kanton) procedure hoeven te starten. De reden hiervan is dat we meer dan 95% van onze vorderingen incasseren in het buitengerechtelijke traject. Echter, mocht het wel zover komen dan hebben wij diverse één op één samenwerkingen met gerechtsdeurwaarders en juristen.

De tegenpartij dagvaarden

De dagvaarding is het eerste processtuk in het gerechtelijke traject en vermeldt de inhoud van de zaak en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding wordt de gedaagde partij schriftelijk opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen.

De tegenpartij meldt zich niet

Indien de tegenpartij zich niet meldt, concludeert de rechtbank dat de gedaagde erkent dat hij het gevorderde bedrag verschuldigd is. Normaliter wordt de eis van de eiser door de rechter overgenomen en moet de gedaagde de kosten van de procedure betalen. Het eindvonnis is dan ook het einde van de procedure bij de rechtbank. Het eindvonnis levert een executoriale titel op, waarmee het vonnis door de gerechtsdeurwaarder ten uitvoer kan worden gebracht.

De tegenpartij meldt zich wel

Als de gedaagde zich wel meldt (schriftelijk), krijgt hij de gelegenheid verweer te voeren. Binnen een vastgestelde termijn kan hij door middel van een ‘Conclusie van Antwoord’ schriftelijk op de dagvaarding reageren. Na ontvangst van dit verweer wordt in overleg met u een passend antwoord geformuleerd. De rechtbank heeft nu twee opties.

1.Partijen melden zich fysiek bij de rechtbank en doen hun betoog mondeling (comparitie van partijen).

2.De rechtbank besluit tot nog een ronde waarbij beide partijen zich schriftelijk kunnen verdedigen.

Schikking

Gedurende de hele procedure is het mogelijk de zaak te schikken. Een schikking is een afspraak tussen de twee partijen om van een rechtszaak af te zien. Mocht er niet geschikt worden, dan beslist de rechter door middel van een tussenvonnis hoe de procedure voortgezet wordt.

Vonnis

Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht, dan volgt er een eindvonnis. Zo niet dan volgt er een tussenvonnis en bepaalt de rechtbank welke proceshandelingen zij wenselijk acht.

U heeft een eindvonnis, hoe nu verder?

Nadat de rechter vonnis heeft gewezen en u in het gelijk heeft gesteld, heeft u uw geld nog niet. Een gerechtsdeurwaarder kan met het eindvonnis op verschillende manieren uw geld invorderen. Denk hierbij aan loonbeslag, bankbeslag, derdenbeslag, beslag op auto’s, boedel, etc. Alvorens de executiefase start, wordt het vonnis eerst betekend om te bepalen welke executiemogelijkheden het meest geschikt zijn voor uw dossier.

Wie betaalt de juridische en buitengerechtelijke kosten?

De rechter kan de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen de kosten van de tegenpartij te betalen. Wanneer geen van de partijen volledig gelijk heeft gekregen, betaalt ieder zijn eigen kosten. Onder de kostenveroordeling kunnen de kosten voor rechtsbijstand vallen, maar ook de kosten van getuigen, deskundigen, reis- en verblijfkosten en verdere buitengerechtelijke kosten.

De gerechtelijke kosten

De kosten die door de rechtbank in rekening worden gebracht voor de behandeling van de zaak zijn hoofdsomafhankelijk. Indien u meer wilt weten over deze kosten leggen wij u dit graag uit.

Uiteraard is iedere gerechtelijke procedure anders en is het voor ons niet mogelijk op voorhand garanties te geven.

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften Griffierecht niet-

natuurlijke personen

Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogende
Zaken met een vordering van

– onbepaalde waarde of

– met een beloop van niet meer dan € 500,00

€ 121,00 € 81,00 € 81,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,00 en niet meer dan

€ 12.500,00

€ 486,00 € 231,00 € 81,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan

€ 12.500,00

€ 972,00 € 486,00 € 81,00
Aktes € 127,00 127,00 127,00
Verzetschrift Wet Mulder € 121,00 € 81,00 € 81,00